Algemene Voorwaarden

Nicolay S.A. - Rue des sablières 45, Parc Jaurdinia unité 75, 1435 Mont-Saint-Guibert. - BTW BE0433.064.517 - R.C. Nivelles : 96958
 

Behoudens anders overeengekomen bepalingen, schriftelijk uitdrukkelijk en formeel bevestigd, worden alle verkopen, leveringen en prestaties beschouwd als uitsluitend gesloten te zijn onde de hierna bepaalde algemene voorwaarden.

1. Onze offertes zijn slechts geldig gedurende de in de bijzondere voorwaarden bepaalde optietermijn. Indien wij geen optietermijn bepalen, zijn offertes vrijblijvend.

2. De vermelde leveringstermijn is zonder meer als aanduiding te beschouwen. Elke termijn dient verstaan te worden met voorbehoud van onze mogelijkheden tot bevoorrading. In geval van een overschrijding van een termijn ziet de koper af van elke eis tot schadevergoeding of elke aanvraag van tot nietigverklaring van de overeenkomst.

3. De prijzen kunnen herzien worden bij wijzing van transport en inklaringskosten en van verschillende belastingen, alsmede bij wijzing van de verkoopwaarden van de leveranciers en in geval van wisselkoersschommelingen.

4. Behoudens anders overeengekomen gelden de prijzen vanaf onze fabriek, verpakking inbegrepen.

5. Vanaf dat moment zijn onze verplichtingen volbracht en reizen goederen op gevaar en risico van de bestemmeling.

6. Onze artikelen zijn gedurende een jaar gegarandeerd tegen alle gebreken. De garantie beperkt zich tot de vervanging van het als zodanig erkendegebrekkige produkt, voor zover het aparaat onder normaleomstandigheden is gebruikt en ondehouden. Het te controleren aparaat dient franco aan onze ateliers te worden teruggegeven. De keuze van een motor, ventilator, etc... gebeurt op verantwoordelijkheid van de klant. De garantie van onze levering beperkt zich tot elk eventueel gebrek in het materiaal of de fabricatie en niet tot de gevolgen van de installatie. Voor geïmporteerde artikelen beperkt onze garantie zich tot de fabrieksgarantie. Elke andere vorm van schadeloosstelling, schadevergoeding en interest wordt uitgesloten.

7. Behoudens verborgen gebreken, dient elke klacht met betrekking tot de geleverdegoederen ode de verstrekte diensten, op straffe van nietigheid, ons te bereiken, per aangetekend schrijven, binnen acht dagen na ontvangst van de faktuur.

8. Behoudens schriftelijk andersluidende bepalingen, dienen onze fakturen ofwel netto kontant en zonder disconto, ofwel op de in de offerte opgenomen vervaldag betaald worden.

9. Elke niet betaalde faktuur acht dagen na vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met zich meebrengen van 12% per jaar.

10. In geval van niet-gerechtvaardigde te late betaling, zal het bedrag van de faktuur automatisch verhoogd worden met 20% ten titel van forfaitair en onderleidbaar strafbeding, met een minimum van 75€ met behoud van bovenvermelde interesten.

11. Het in gebreke blijven van betaling op de vervaldag geeft ons het recht, zonder aanmaning of andere waarschuwingsvormen, alle onuitgevoerde bestellingen of contracten te schorsen.

12. De eigendom van de verkochte goederen zal slechts verworven zijn na betaling van de volledige prijs en van de eventuele aanhorigheden van deze prijs, en dit afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek. De goederen blijven derhalve, tot na de laatste betaling, ons eigendom, met het recht vanaf heden bij overeenkomst erkend aan ons bedrijf deze terug te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden, zelfs zonder voorafgaande juridische toestemming.

13. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Nijvel zijn bevoegd om geschillen te beslechten, welke mochten zen tussen het bedrijf en zijn kopers.
Wij zoeken een interne technisch-commerciële medewerker... toepassen
+Uw huidige schatting
+Nieuwe producten
+Promoties
Klantenruimte 
Aangemeld blijven
Top
(c) 2015 - Nicolay-Ventil.be - Alle rechten voorbehouden